KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice

Wydział kontrolno - rozpoznawczy.

Wzór wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o pożarze lub zdarzeniu.

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy/robót budowlanych – odbiór obiektu w trybie art. 56  ustawy Prawo Budowlane 

Ramowy wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia organom Państwowej Straży Pożarnej przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji

Wzór podania o zmianę postanowienia (odpady)

Wydział operacyjno - szkoleniowy.

Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym

Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wydział kwatermistrzowsko - techniczny.

WNIOSEK

o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt Państwowej Straży Pożarnej.

WNIOSEK
o przyznanie dopłaty do wypoczynku

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Do ustalenia uprawnień do równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia socjalnego

Wielkość czcionki

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzr ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 374, 567 i 568) – zwanej dalej Ustawą – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID:

  1. strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę,
    w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli:

1) wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego – w przypadkach, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 pkt 4 i 7- 9 Ustawy;

2) niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w przypadkach, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 pkt 1-3, 5, 6 i 10 Ustawy;

  1. bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy,

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu;

  • organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną;
  1. przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się;
  2. organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.