PRZEPISY.


1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o Ochronie Przeciwpożzarowej ( j.t.: Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z póżn. zm),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. nr 261 poz. 2191).