PRZETARGI
PYTANIA I ODPOWIEDZI

   Pytania uczestników postępowania przetargowego na ”Remont części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia” Etap I – Sprawa: MT 2370.3.2017 – Nr ogłoszenia 586160-N-2017.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami pkt.5.2 SIWZ, o zamówienie jak w tytule mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek i wykażą, że wykonali trzy prace o podobnym remontowym charakterze, w tym co najmniej dwie prace zawierające wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej przy robotach drogowych w obiektach przemysłowych o wartości min. 200 000,00 zł (każda) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Pragniemy zwrócić uwagę, że technologia wykonania nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej przy robotach drogowych w obiektach przemysłowych nie różni się od technologii wykonania nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej lub podsypce cementowo – piaskowej, lub podbudowie stabilizowanej cementem przy robotach drogowych przez wykonawcę zapewnia również właściwe doświadczenie i umiejętności do realizacji wykonania nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej przy robotach drogowych w obiektach przemysłowych. Ograniczenie warunku do wykonania nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej przy robotach drogowych w obiektach przemysłowych z góry eliminuje niektórych wykonawców z udziału w postępowaniu i w sposób nieuzasadniony ogranicza dostęp do tego Zamówienia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację warunków udziału w postępowaniu na warunek że: wykonał minimum trzy prace o podobnym remontowym charakterze  tzn. wykonania nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej lub podsypce cementowo – piaskowej lub podbudowie stabilizowanej cementem przy robotach drogowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w odpowiedzi na pismo z dnia13.09.2017 r. w sprawie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.”Remont części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia” Etap I – Sprawa: MT 2370.3.2017 - Nr ogłoszenia 586160-N-2017 informuje, że nie uwzględnia wniosku i nie modyfikuje warunków udziału w postępowaniu opisanym w punkcie 5.2. SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia przy tym, że przedmiotem postępowania są roboty budowlane zatwierdzone pozwoleniem na budowę oraz Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż roboty te prowadzone będą na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Z tego względu określono w warunkach udziału w postępowaniu posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zgodnie z rygorystyczną dokumentacją projektową.
Jeśli wykonawca nie spełni z jakichkolwiek względów opisanych warunków – ma prawną możliwość skorzystania z regulacji umożliwiającej poleganie na zdolnościach lub doświadczeniu innych podmiotów zgodnie z przepisami Ustawy z 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych i przedkładać przy tym stosowne dokumenty zamawiającemu. Innymi słowami wykonawca może posługiwać się potencjałem podmiotu trzeciego, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawnymi.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że niniejszy przetarg dotyczy jedynie robót objętych przedmiarem dołączonym do specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Niniejszy przetarg obejmuje jedynie roboty objęte przedmiarem robót dołączonym do specyfikacji.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację jaka kostka ma być zastosowana na remontowanym placu. Czy ma to być kostka Holland czy Behatlon czy jakaś inna gdyż z opisu technicznego to jasno nie wynika. W opisie zamieszczono jedynie niejasną informację. Tj. Kostka brukowa betonowa 15/30 cm oraz 25/30 gr. 80mm. Konsultowaliśmy wymiary kostki15/30 i 25/30 z producentem, który zasugerował napisanie zapytania i doprecyzowania informacji na temat rodzaju kostki brukowej.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W związku z realizacją dokumentacji projektowej w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, nie jest możliwe podanie na etapie przetargu informacji o producencie i modelu kostki brukowej zaprojektowanej na nawierzchni niniejszego zakresu opracowania. Nie mniej jednak wymiar kostki 15/30 oraz 25/30 gr. 8cm istnieje w powszechnym obrocie rynkowym.